Czym się zajmujemy

Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program

wychowawczy szkoły, a w szczególności:

1. realizuje prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa

dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,

2. wspomaga wychowawczą rolę rodziny,

3. dostosowuje treści, metody i organizację nauczania do możliwości psychofizycznych

uczniów,

4. zapewnia opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania

indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły każdego typu w skróconym

czasie,

5. upowszechnia dostęp do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których ukończenie

umożliwia dalsze kształcenie w szkołach wyższych,

6. utrzymuje bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki

7. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród dzieci i młodzieży oraz kształtuje właściwe

postawy wobec problemów ochrony środowiska,

8. zapewnia w miarę możliwości opiekę dzieciom i młodzieży pozostającym w trudnej sytuacji

materialnej i życiowej,

9. rozwija tężyznę fizyczną i kształtuje właściwe postawy do życia w zdrowiu.

10. Szkoła poprzez planową i systematyczną pracę wychowawczą, opiekuńczą oraz postawy

nauczycieli stwarza odpowiednie warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi

przejawami patologii społecznej.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 lutego 2016 16:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 151
07 lutego 2016 16:37 (Administrator) - Zmiana treści zakładki.
07 lutego 2016 16:36 (Administrator) - Dodanie nowej zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany
Nasi uczniowie klasy szóstej w tym roku na sprawdzianie uzyskali wynik 24,0 czyli powyżej średniej w kraju - gratuluję:: Nasi uczniowie klasy szóstej w tym roku na sprawdzianie uzyskali wynik 24,0 czyli powyżej średniej w kraju - gratuluję::